Villkor för medlemsavtal

För samtliga medlemskap hos Träningsverket gäller följande avtalsvillkor.

Medlemskap
Detta medlemskap är personligt och ger kunden rättighet att deltaga i de aktiviteter som det valda medlemskapsalternativet avser.

Tillgänglighet
Träningsverket erbjuder träning, program, kurser och konsultationer under ordinarie öppethållningstider, vilka framgår av schemat i receptionen samt på Träningsverkets hemsida.

Avtalstid och uppsägningsregler
Kunden binder sig enligt överenskommen medlemsavtalstyp, som framgår av medlemskapet. Medlemsavtal som betalas månadsvis löper tillsvidare även efter den första obligatoriska avtalsperioden om medlemmen inte säger upp avtalet. Vid uppsägning av månadsbetalningsavtal efter den första obligatoriska bindningstiden gäller en månads uppsägningstid. Uppsägning kan endast ske personligen på särskild blankett, som kvitteras av platschef eller medlemsrådgivare. Eventuellt fryst tid återbetalas ej utan får utnyttjas, sparas avtalsenligt eller överlåtas till annan. Vid dödsfall upphör avtalet.

Registreringsavgift
Registreringsavgiften är en engångsavgift som erläggs vid tecknande av medlemskap första gången.

Debitering
Kunden erlägger betalning enligt faktura eller kontant-/bankkortsbetalning i Träningsverkets reception. Vid utebliven betalning äger Träningsverket rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part. I samband med detta uppbärs dröjsmålsränta samt -avgifter enligt gällande lag.

Prisändringar
Träningsverket äger rätt att justera priset per debiteringstillfälle. Inga prisjusteringar sker under den första obligatoriska avtalsperioden, undantaget de som beror på ökningar av mervärdesskatt.

Företagskoppling
Vid eventuell företagskoppling där uppsägning av medlemmens anställning sker, betalas ordinarie pris och medlemskapet löper vidare och betalas av medlemmen privat.

Frysning av träningsperiod
Medlem som av någon anledning inte kan träna under en period, kan få den betalda perioden förlängd med en period motsvarande träningsuppehållet. Frånvaroperioden måste uppgå till minst 30 dagar och medlem måste personligen fylla i frysningsblankett i receptionen innan träningsuppehållet påbörjas. Önskemål om frysning måste dokumenteras och godkännas av Träningsverket. Träningsverket debiterar 10 euro per frysningstillfälle. Frysning kan ske på följande grunder: sjukdom, graviditet, militärtjänstgöring, och vid arbete eller studier på annan ort i mer än två månader. Om medlem vill göra betalningsuppehåll under frysningsperioden ska medlemmen ansöka om detta.

Överlåtelse av medlemsavtal
Medlemsavtalet kan överlåtas genom försäljning eller gåva till annan person. Vid överlåtelse av medlemsavtalet ska övertagande medlem erlägga 10 euro i administrativ avgift till Träningsverket. Överlåtelse av avtal kan endast ske en gång, dvs den som övertagit ett medlemsavtal kan inte överlåta det i sin tur. Överlåtelse av justerande medlemsavtal kan endast ske till person i samma situation, annars ska resterande tid graderas upp till gällande ordinariepris innan överlåtelse kan ske. Överlåtande av gällande medlemsavtal kan endast ske hos Träningsverket.

Minimiålder för tecknande av medlemskap
Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. Lägsta ålder för träning på egen hand hos Träningsverket är 13 år. Yngre medlemmar än 13 år får endast träna under uppsikt av Träningsverkets instruktörer eller personliga tränare sam fysioterapeut, sjukgymnast eller kiropraktor. För tränande som ej fyllt 18 år krävs det att målsman undertecknar medlemsavtal för dennes räkning.

Medlemskort samt ändring av personuppgifter
Medlem som besöker Träningsverket skall varje gång vid inträde uppvisa sitt medlemskort för receptionspersonalen samt registrera sig. Om medlem förlorar sitt kort eller detta skadas så att det blir obrukbart skall detta genast anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning om 10 euro. Medlem ska omgående underrätta Träningsverket vid ändring av medlems namn, adress och telefonnummer. Träningsverket ansvarar ej för eventuell skada som uppkommit p.g.a. medlemmen ej meddelat korrekta kontaktuppgifter eller att medlemmen förlorat sitt medlemskort.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m.
Träningsverket ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott, skadegörelse som förorsakar skador på medlemmar eller andra besökares tillhörigheter. Träningsverket ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem eller annan besökare till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Träningsverket ansvarar heller inte för andra eventuella person- eller sakskador som inte beror på Träningsverkets försumlighet. Träningsverket rekommenderar till följd av ovanstående medlemmar och övriga besökare att teckna egna privata olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar. Under träningstid kan medlemmens eventuella värdesaker förvaras i låsbara småfacksskåp som tillhandahålls, alternativt kan de inlämnas för förvaring i Träningsverkets reception.

Hälsotillstånd
Varje medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan vara delaktig i aktiviteter som Träningsverket erbjuder.

Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats skriftligen eller muntligen av Träningsverkets personal. Medlem förutsätts alltid vid besök på träningscentret uppträda på ett sådant sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Träningsverket har rätt att avlägsna medlem eller dess gäst som uppträder i strid med instruktioner och anvisningar eller på annat sätt uppträder på ett sätt som stör andra medlemmar eller personal. Medlem eller gäst som avlägsnats på grund av ovannämnda orsaker äger ej rätt att erhålla rabatt eller få inträdesavgiften åter.

Uteslutning av medlem
Träningsverket förbehåller sig rätten att utan angivande skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter utan avdrag samt registreringsavgift om sådan erlagts. I grova fall av regelbrott som t.ex. utlåning av sitt medlemskort, överlåtelse eller brukande av otillåtna preparat sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller registreringsavgift.

Praktiska ändringar
Träningsverket förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider och allmänna medlemsvillkor. Träningsverket anses ha meddelat sina medlemmar genom att information om eventuell ändring anges på särskild anslagstavla i Träningsverkets lokaler eller via Träningsverkets hemsida. Ingen kompensation utgår till medlemmar i dessa fall. Ingen kompensation utgår heller i de fall enstaka aktiviteter ställs in på grund av sjukdom.

Personuppgifter
Träningsverket behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Träningsverket ger inte ut personuppgifter till utomstående utan medlems medgivande. Träningsverket behandlar personuppgifter konfidentiellt. Personuppgifterna används endast för direktreklam för eget bruk.